O nama

Megatrend univerzitet, od samog osnivanja prednjačio je ispred svog vremena. Vođen vizijom savremenom i kvalitetnog obrazovanja 1991. godine nastao je prvi projekat postdiplomskih studija iz oblasti menadžmenta u Centralnoj i Jugistočnoj evropi koji je finansiran od strane TEMPUS programa Evropske unije, sa osnovim ciljem razvoja poslovne edukacije. 

Nakon toga Univerzitet je učestvovao u velikom broju naučno – istraživačkih projekata finansiranih od strane resornog Ministarstva nauke. Učešće u ovom tipu projekta iznedrilo je veoma kvalitetne monografije, naučne i pregledne radove koji su prošli reviziju resornog ministarstva. Pomenućemo samo da su neki od njih doprineli unapređenju javnih poltika u Srbiji u pogledu sigurnosti građanja i ekonomskog razvoja kao i unapređenje održivosti i konkurentnosti u organskoj i biljnoj proizvodnji. 

Sa druge strane međunarodna kooperacija sa inostranim partnerima iznedirla je uspešne projekte koji su finansirani od strane Evropske unije iz dela budžeta koji se odnosi na TEMPUS projekte. U tom pogledu projektom razvoja i implementacije kurkikuluma javne uprave i administracije kao i modernizacija nastavnih metoda i materijala, naznačeno je da novi kurikulum treba da bude flekisbilniji i efikasniji u domenu implementacije transfer kredita. Kroz projekat je obučeno više od 20 mladih istraživača iz Srbije u pogledu novih i savremenih trendova iz ove oblasti. 

Dalje, kroz projekte strukturnih mera Univerzitet je dao svoj doprinos u pogledu jačanja mesta i uloge u upravljanju i rukovođenju na univerzitetima širom Srbije u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Oba projekta su se kao takva našla na listi prioriteta Ministarstva nauke. 

Zbog permanentnog povećanja broja potpisanih ugovora o međunarodnoj saranji, kao i poziva za učešće u projektima, radi podsticanja incijativa u pogledu budućih projektnih aktivnosti 2013. godine osnovan je Centar za upravljanje projektima. 

Vizija: 

Centar za upravljanje projektima postoji da bi unapredio koncept upravljanja projektima i rzavijao kulturu upravljanja projektima na Univerzitetu Megatrend i šire.

Misija:

U skladu sa Vizijom Centar za upravljanje projektima pružiće potpunu podršku upravljanju projektima i pisanju predloga projekata, upravljace ključnim projektima, i edukovaće u obastima vezanim za pisanje i upravljanje projektima.

 

Strateški ciljevi: 

  1. Uspostaviti sistem integrisanog upravljanja projektima na Univerzitetu Megatrend
  2. Pruziti podršku u upravljanju projektima na Univerzitetu Megatrend i u partnerskim organizacijama koristeći naučne i iskustvene kapacitete zaposlenih na Univerzitetu
  3. Razviti sistem obuka u oblastima Upravljanja projektima i pisanja projektnih predloga prema svestski priznatim standardima.

 

Rukovodilac Centra za upravljanje projektima

Marina Golubović

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Koordinator za projektne aktivnosti Megatrend univerziteta

Ranka Mitrović 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: