Tempus DePAMS

  

Osnovni ciljevi

 

Očekuje se da će se u period od tri godine realizovati sledeći ciljevi: razvoj i impelentacija kurikuluma javne uprave i administracije modernizacija i poboljšanje nastavnih metoda i matierijala, aktivnosti celoživotnog učenja i jačanje razmene studenata.

 

Novi kurikulum treba da bude fleksibilniji i efikasniji u implementacije ESPBa i baziran na poboljašnju nastavnih metodologija i uslova rada. Više od 20 mladih istraživača iz reda docenata i asistenata iz Srbije biće profesionalno obučeni na Univerzitetima koji su partneri na projektima.

 

 Partneri

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: